Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Polish Arabic Chinese (Simplified) Czech Danish Dutch English French German Italian Japanese Latvian Lithuanian Norwegian Russian Swedish

Statut

STATUT
INSTYTUTU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Fundacja zostaje ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Agata Jucha w Bytomiu, przy ul. Piekarskiej 11/1, 41-902 Bytom przed notariuszem mgr Agata Jucha (Repertorium A nr 2169/2013). Fundacja nosi nazwę Instytut Przedsiębiorczości, zwana dalej Fundacją i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 4

1.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja ma prawo posługiwania się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest miasto Chorzów.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń.
3.
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.
Decyzję w sprawach: współpracy z innymi organizacjami; tworzenia własnych jednostek organizacyjnych; przystąpienia do spółek, fundacji i organizacji, a także decyzje w innych sprawach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 podejmuje Fundator.

§ 7

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych w art.4 ustawy z dz. 24 czerwca 2003r Dz. Ust. 96 poz. 873, które są zgodne
z celem Fundacji.

§ 9

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw gospodarki.

§ 10

1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Instytut Przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem siedziby.
2. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.
3. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 11


Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym.

 

Rozdział II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 12

Celami działania Fundacji jest:
1.    działalność wspomagająca zrównoważony rozwój gospodarczy regionów oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w tym promowanie rozwoju zrównoważonej gospodarki przestrzennej;
2.    działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
3.    promowanie i rozwój przedsiębiorczości, biznesu, gospodarki i innowacji, a w tym kształtowanie postaw samodzielności w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, pomoc sektorowi MŚP oraz osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą;
4.    promowanie postaw przedsiębiorczych oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy;
5.    promocja doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych;
6.    rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz udzielanie informacji o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji oraz przekwalifikowania zawodowego;
7.    zwiększanie przedsiębiorczości kobiet;
8.    promocja idei partnerstwa, współpracy i pielęgnowania dobrych relacji biznesowych pomiędzy różnymi środowiskami;
9.    promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
10.    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowemu i  cyfrowemu;
11.    wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności lokalnych;
12.    promowanie zagadnień polityki gospodarczej poprzez analizy, oceny i rekomendacje;
13.    restrukturyzacja rynku pracy oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem;
14.    działalność naukowo – techniczna;
15.    popularyzacja inicjatyw naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych, w tym tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki oraz promocja współpracy i transferu wiedzy do biznesu;
16.    kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych;
17.    propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenia;
18.    inicjowanie i wspieranie aktywności przedsiębiorczej wśród wszystkich grup społecznych, w tym szczególnie młodzieży i osób poszukujących pracy oraz pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych), a także osób z pokolenia 50+ ;
19.    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
20.    wspieranie w uzyskiwaniu umiejętności oraz kwalifikacji fachowych i specjalistycznych;
21.    popularyzacja technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i logistycznych, w tym promocja gospodarki elektronicznej;
22.    foresight technologiczny i regionalny, zastosowania ekonometrii i statystyki w gospodarce regionalnej i ponadregionalnej;
23.    działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
24.    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich m.in. poprzez edukację prawną i ekonomiczną oraz wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
25.    działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
26.    współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej;
27.    kształtowanie poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości i samodzielności, szczególnie wśród młodzieży;
28.    pomoc dzieciom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, w tym działalność opiekuńcza;
29.    działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1–32 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
30.    integracja oraz aktywizacja różnych środowisk społecznych;
31.    promocja i organizacja wolontariatu;
32.    otwartość Fundacji na inicjatywy wolontariuszy i społeczności lokalnych, a w tym pomoc w realizacji projektów;
33.    działania na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
34.   działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki (w tym uzdrowiskowo – leczniczej), rekreacji i zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologicznego;
35.    działalność w zakresie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa narodowego;
36.    ochrona i promocja zdrowia;
37.  pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
38.    prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
39.    działalność na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych, w tym działalność opiekuńcza;
40.    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
41.    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
42.    działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
43.    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
44.    działalność oświatowa i wychowawcza oraz edukacja w zakresie szkolnictwa wszystkich szczebli;
45.    organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób starszych, w tym w wieku emerytalnym;
46.    upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
47.    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
48.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
49.    działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz krajoznawstwo.


§ 13

Fundacja realizuje swoje cele wskazane w § 12 poprzez następujące działania:
1.   prowadzenie działalności naukowej i badawczej, w tym badań metodą foresight w obszarach będących celami statutowymi;
2.   opracowywanie strategii, raportów i innych dokumentów strategicznych;
3. organizowanie i współorganizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych;
4.   organizowanie konkursów, olimpiad, zawodów itp.;
5.   promowanie wyników własnych badań oraz wyników badań innych placówek krajowych i zagranicznych o charakterze naukowo – badawczym za pośrednictwem działalności wydawniczej, Internetu oraz innych środków przekazu;
6.   fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo – badawcze w kraju i za granicą;
7.  organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, informacyjno – promocyjnej i szkoleniowo – edukacyjnej w zakresie realizacji celów Fundacji (w tym opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – prawnych dla osób indywidualnych);
8.    organizowanie imprez publicznych;
9.    prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji;
10. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celów, określonych w § 12;
11. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy realizacji celów statutowych - działania, o których mowa mogą być realizowane samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami;
12. współudział w tworzeniu rynku kapitałowego, obrót papierami wartościowymi i organizacja wspólnego inwestowania;
13. wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym, społecznym, przestrzennym oraz inicjowaniem działalności gospodarczej (w tym inkubatorów przedsiębiorczości);
14. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów określonych w § 12;
15. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
16. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii, sporządzanie ekspertyz, raportów (w tym raportów z badań metodą foresight) oraz gotowych propozycji rozwiązań modelowych a także prawnych dla sektora nauki i edukacji, trzeciego sektora, sektora gospodarki (w tym przedsiębiorców), władz samorządowych oraz państwowych;
17. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem nauki i edukacji, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, instytucjami Unii Europejskiej dla realizacji celów statutowych Fundacji;
18. realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami (tj. min. gospodarczym, akademickim, rządowym, samorządowym, pozarządowym itp.) umożliwiających wdrożenie projektów przynoszących korzyści dla rozwoju regionalnego, ożywienia gospodarki i społeczności lokalnych oraz środowiska przyrodniczego;
19. udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym;
20. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
21. upowszechnianie działań Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji, wydawnictw książkowych i prasowych, Internetu, a także wydarzeń kulturalnych, społecznych, rozrywkowych, gospodarczych, edukacyjnych, sportowych i innych;
22. prowadzenie klubów i kół naukowych i para-naukowych oraz klubów i kół  zainteresowań;
23. organizowanie  obozów, kolonii i pół-kolonii oraz wycieczek;
24. prowadzenie placówek (o statusie NZOZ) leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktyki prozdrowotnej oraz  opieki  terminalnej (hospicja);
25. przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych w zakresie celów i działań Fundacji;
26. prowadzenie doradztwa zawodowego, w tym m.in. pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków o przyznanie dotacji, dokumentów aplikacyjnych i innych;
27. zakładanie i tworzenie szkół różnych szczebli oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych;
28. prowadzenie oraz wspieranie istniejących inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych, biur pośrednictwa pracy, biur porad obywatelskich i innych.

§ 14

Fundacja może realizować swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a także odpłatnej działalności pożytku publicznego określonej w Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami, przy czym przychody osiągnięte
z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1. działalność wspomagająca zrównoważony rozwój gospodarczy regionów oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w tym promowanie rozwoju zrównoważonej gospodarki przestrzennej;
2. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
3. promowanie i rozwój przedsiębiorczości, biznesu, gospodarki i innowacji, a w tym kształtowanie postaw samodzielności w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, pomoc sektorowi MŚP oraz osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą;
4. promowanie postaw przedsiębiorczych oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy;
5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowemu i  cyfrowemu;
6. wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności lokalnych;
7. restrukturyzację rynku pracy oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem;
8. działalność naukowo – techniczna;
9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich m.in. poprzez edukację prawną i ekonomiczną oraz wspomaganie rozwoju demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego;
12. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1–32 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
14. promocję i organizację wolontariatu;
15. działania na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
16. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki (w tym uzdrowiskowo – leczniczej), rekreacji i zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologicznego;
17. działalność w zakresie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa narodowego;
18. ochronę i promocję zdrowia;
19. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
20. prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
21. działalność na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych, w tym działalność opiekuńcza;
22. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
23. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
24. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
25. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
26. działalność oświatowa i wychowawcza oraz edukacja w zakresie szkolnictwa wszystkich szczebli;
27. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób starszych – w tym w wieku emerytalnym;
28. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
29. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
30. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
31. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz krajoznawstwo.

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1. działalność wspomagającą zrównoważony rozwój gospodarczy regionów oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w tym promowanie rozwoju zrównoważonej gospodarki przestrzennej;
2. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
3. promowanie i rozwój przedsiębiorczości, biznesu, gospodarki i innowacji, a w tym kształtowanie postaw samodzielności w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości, pomoc sektorowi MŚP oraz osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą;
4. promowanie postaw przedsiębiorczych oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy;
5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowemu i  cyfrowemu;
6. wzmacnianie postaw przedsiębiorczych społeczności lokalnych;
7. restrukturyzację rynku pracy oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, poszukujących pracy i zagrożonych zwolnieniem;
8. działalność naukowo – techniczną;
9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich m.in. poprzez edukację prawną i ekonomiczną oraz wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
12. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1–32 w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
14. promocję i organizację wolontariatu;
15. działania na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
16. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki (w tym uzdrowiskowo – leczniczej), rekreacji i zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologicznego;
17. działalność w zakresie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym zachowanie i odbudowa dziedzictwa narodowego;
18. ochronę i promocję zdrowia;
19. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
20. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
21. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
22. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
23. działalność oświatowa i wychowawcza oraz edukacja w zakresie szkolnictwa wszystkich szczebli;
24. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób starszych – w tym w wieku emerytalnym;
25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
27. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz krajoznawstwo.
W zakresie niezbędnym do realizacji celu statutowego, Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§ 15


Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.


Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki pieniężne, określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działalności.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), wymienioną w akcie notarialnym o jej ustanowieniu.

§ 17

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
- darowizn, spadków, zapisów, i innych nieodpłatnych przysporzeń,
- dotacji, subwencji i grantów,
- dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
- odsetek bankowych,
- dochodów z praw majątkowych,
-  innych wpływów i dochodów.


§ 18

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących,
w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
2. Z dochodów określonych w § 17 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
3. Decyzję w sprawie: utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Fundator kierując się – odnośnie funduszy opisanych w pkt. 2. – wolą spadkodawców i zapisodawców.

§ 19

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 20

Fundacja dba o przejrzystość działania.

§ 21

Dochody z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 22


W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
§ 23

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Programowa Fundacji, którą Fundator może powołać jako organ opiniodawczo – doradczy.


Zarząd Fundacji
§ 24

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków,  w tym Prezesa Zarządu, zwanego „Prezesem Fundacji” lub „Prezesem Instytutu” oraz pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu, zwanego „Wiceprezesem Fundacji” lub też „Wiceprezesem Instytutu”. Prezes Zarządu może używać tytułu „Prezes Fundacji” lub „Prezes Instytutu” a Wiceprezes Zarządu – tytułu „Wiceprezes Fundacji” lub „Wiceprezes Instytutu” także podczas reprezentowania Fundacji na zewnątrz.
3. Prezes Zarządu może powołać Dyrektora Fundacji, określając jego kompetencje w zakresie bieżącego zarządzania sprawami Fundacji. 


§ 25

1. Powołania członków Zarządu dokonuje Fundator z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
2. Prezesem Fundacji jest Fundator BOGUSŁAWA RADGOWSKA - WAWRECZKO lub osoba przez niego powołana.
3. Na miejsce członka Zarządu, którego członkostwo ustało, Fundator może powołać nowego członka Zarządu.
4. Ta sama osoba może być wielokrotnie powołana w skład Zarządu.


§ 26

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, do którego zadań należy w szczególności prowadzenie bieżących spraw Fundacji, a także czuwanie nad wykonywaniem uchwał Zarządu.


§ 27

Fundator może odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji w przypadku:
1.  naruszenia postanowień Statutu,
2.  niewypełnienia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
3.  z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię Fundacji lub osłabia społeczne zaufanie do niej.


§ 28

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje przez:
- rezygnację złożoną na piśmie Prezesowi Fundacji,
- odwołanie członka Zarządu w przypadkach wskazanych w § 27. Statutu;
- śmierć członka Zarządu

2. Członek Zarządu, którego członkostwo ustało z innych przyczyn niż śmierć, zobowiązany jest niezwłocznie wywiązać się z zobowiązań wynikających z pełnionej funkcji.


§ 29

Zarząd w szczególności:
1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
2. zarządza majątkiem Fundacji,
3. sporządza roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
4. przyjmuje subwencje, dotacje, granty, darowizny, spadki i zapisy,
5. przesyła sprawozdania roczne z pracy Fundacji właściwemu ministrowi w terminie wynikającym z ustawy o fundacjach, jak również udostępnia sprawozdanie do publicznej wiadomości.


§ 30

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Fundacji.


§ 31

Prezes Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek każdego członka Zarządu lub z własnej inicjatywy.


§ 32

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innych stosunków prawnych.
2. Prezes Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia w Fundacji, natomiast z Prezesem Fundacji umowę taką zawiera Wiceprezes Fundacji.
3. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Zarządu będzie wypłacane tylko wówczas, gdy nie następuje naruszanie zasobów finansowych, przekazanych przez Fundatora na fundusz założycielski Fundacji.


§ 33

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw oraz reprezentowania Fundacji przed sądem i poza sądem uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.
2. Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Fundację w sprawach wymienionych w pkt. 1 w taki sposób, że do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.


Rada Programowa Fundacji
§ 34

1.    Fundator może powołać Radę Programową Fundacji, zwaną dalej „Radą Programową”.
2.    Rada Programowa stanowi ciało opiniodawczo – doradcze i jest organem wspomagającym Zarząd.
3.    Rada Programowa sprawuje funkcje konsultacyjne dla podejmowanych działań przez Zarząd, propaguje cele, inicjuje działania dla których Fundacja została utworzona.
W szczególności do jej kompetencji należy:
1)    przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
2)    wnioskowanie do Zarządu o  podjęcie określonej działalności zgodnej z celami Fundacji;
3)    proponowanie zmian w Statucie Fundacji;
4)    wnioskowanie do Zarządu o ustanowienie nagród i wyróżnień, o których mowa w § 10 ust. 3;
4.    Opinie Rady Programowej nie mają dla Zarządu mocy wiążącej.

§ 35

1.    W skład Rady Programowej wchodzi od 3 do 9 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Programowej.
2.    Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
3.    W skład Rady Programowej wchodzą osoby, których działalność na rzecz Fundacji wydatnie podnosi jej efektywność oraz wzmacnia jej prestiż oraz sponsorzy. W poczet członków Rady Programowej mogą zostać powołane także osoby o znaczącym autorytecie społecznym oraz wybitnych osiągnięciach naukowych i zawodowych w różnych dziedzinach.
4.    Członków Rady Programowej odwołuje Fundator z następujących przyczyn:
1)    złożenia rezygnacji,
2)    wykonywania zajęcia, którego charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
3)    choroby lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Rady,
4)    nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
5)    istotnego naruszenia postanowień Statutu
5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą: 
1)    śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej,
2)    sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
3)    odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 6 –  8 niniejszego paragrafu
6.Odwołanie Członka Rady Programowej, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 niniejszego paragrafu może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Programowej lub Fundator.
7.    Powołanie Członka Rady Programowej może nastąpić, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Programowej lub Fundator. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Programowej oraz uzasadnienie.
8.    Wnioski, o których mowa powyżej są składne do Fundatora.
9.    Po powołaniu i nominacji na członka Rady Programowej następuje na jej pierwszym powiedzeniu wybór jej władz w składzie:
1)    Przewodniczący Rady Programowej,
2)    Wiceprzewodniczący Rady Programowej,
3)    Sekretarz Rady Programowej.
10.    Po wyborze składu Rady Programowej zostaje ustanowiony i poddany pod głosowanie regulamin i harmonogram prac Rady Programowej, zatwierdzony następnie przez Fundatora.

§ 36

1.    Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
2.    Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej, Przewodniczącego Rady Programowej bądź Fundatora.
3.    Rada Programowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
4.    Każdy członek Rady Programowej ma jeden głos.
5.    Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.


§ 37

1.    Członkowie Rady Programowej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia.
2.    Zarząd może określić ryczałt na pokrycie uzasadnionych wydatków Członków Rady Programowej, związanych z uczestnictwem w jej pracach.
3.    Zarząd może zawrzeć z członkiem Rady Programowej  umowę cywilnoprawną na realizację projektów i programów Fundacji, zgodnych z celami statutowymi.
4.    Dla przygotowania projektów Rada Programowa może tworzyć zespoły spośród swoich członków oraz specjalistów spoza Rady Programowej.


§ 38

1.    Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.    Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.


Rozdział V. ZMIANA STATUTU
§ 39

Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.


Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.


§ 41

Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.


§ 42

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 43

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Fundator powołuje likwidatorów.

§ 44

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z uwzględnieniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz podmiotów i instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanych w tym celu przez Fundatora.
  

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Kontakt

Instytut Przedsiębiorczości
ul. Powstańców 70/3
41-500 Chorzów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
facebook: www.facebook.pl/instytutprzedsiebiorczosci
tel. +48 698 940 780, +48 608 065 673

Nr konta: 65 2030 0045 1110 0000 0272 1240
BANK BGŻ PNB Paribas S.A.

NIP: 6272735687
REGON: 243304855   

KRS: 0000467519